Sommersejd 2019

14. 01. 18
posted by: Super User
Hits: 7682

Sejd 2. - 4. august 2019

Fordybelse og konsolidering - Sejd er en nordisk visdomstradition med sangen som et af kerneelementerne.

(For english people look futher down on the side)

 

Sejd har rod i shamanistisk praksis hvor sang, stav og højsæde tilsammen udgør et magisk håndværk, der bruges når vi søger vejledning eller kraft fra en anden bevidsthed end den vi er i til daglig. Det kaldes også inspireret eller beåndet sang.
Selve sangen er en trancelignende repetitiv sang der synges med en målrettet hensigt i en forberedt ramme hvor også staven og højsæde indgår.

 

I løbet af weekenden vil du blive introduceret til sejd og til den magiske tradition den er rundet af.
Vi vil prøve forskellige slags sejd, og jeg vil arbejde med hvilken form for sang der kan benyttes til sejdpraksis, og med sangens kollektive kraft.

 

Det er sommer og vi nærmer os høsten og lagringen af de frugter sommeren har bragt. De modnes og fordøjes og vi lægger an til fordybelse og konsolidering.
På denne sommersejd er fordybelsen i naturen i fokus. Naturen er en betydningsfuld del af sejdtraditionen. Til alle tider er mennesker gået ud alene for at søge indsigt og vejledning. Sejdkvinder og sejsmænd har gjort det. det vil vi også gøre.
Når vi holder op med at lytte til os selv og synker ind i naturen og sangen, kan vi få svar på det vi spørger om.
Både alene og sammen med hinanden.

Hvis vejret er fordelagtigt vil vi lave en længere udesejd i løbet af weekenden

 

Jeg arbejder med at knytte de tråde der eksisterer gennem tiden op til vores nutid og  fremtid.
Den visdomspraksis vores forgængere kendte til og benyttede er en del af en arketypisk viden,
som vi kan få del i når vi lærer det gamle håndværk at kende og gør det levende i vores tid. 

Gennem mit mangeårige arbejde med de nordiske ballader, både sangene og dansen, har jeg oplevet at der i de gamle sange og toner ligger en kraft og visdom, der har et stærkt slægtskab tilbage til sejden som jeg har tilegnet mig som mangeårig lærling af Annette Høst og gennem min egen praksis.

­­

Du skal ikke have nogen speciel forkundskab til sejd eller shamanisme for at deltage, men en åbenhed overfor en animistisk verdensforståelse og lyst til at bruge din stemme. Som forberedelse til kurset vil jeg bede dig læse Annettes Høsts artikel: I Vølvens spor, http://shamanism.dk/voelvensspor.htm

 

Praktisk:

Start fredag kl. 19 -  slut søndag kl. 16.

Kurset afholdes Christine Fentz, Earthwise Residenscenter i minilandsbyen Bogens midt i Mols bjerge

Adressen er Provstskovvej 7A, Bogens, 8400 Ebeltoft.

Tilmeldingsfrist er d. 1. Juli

Kursuspris 1600 kr. Overnatning og forplejning 400 kr. Hvis du sover i telt koster det 200 kr. mindre.

Depositum 500 kr. som indbetales på: konto: 8113 – 2080437 senest 1. Juli.

Skriv Sejd og dit navn på indbetalingen

 

Bustransport:

Afgang fra Aarhus senest 16:23

Bussen er 123 retning Ebeltoft, løs billet til Molskroen (80,- kontant, ca. halvdelen med rejsekort).
Varighed ca. 50 min. Afgang 23 min over hver time, næsten alle timer (fra busstationen).
6 km derfra til Bogens.

Jeg arrangerer hvis nogen skal hentes der. Skal dog have besked om det.

 

Kontakt og tilmelding :

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Mobil 2620 3119

 

SEJD 2 - 4 August 2019
Immersion and consolidation


Sejd is a Nordic wisdom tradition with the song as one of the core elements.

It is rooted in shamanic practice where song, stake and high seat together make up a magic craft that is used when we seek guidance or power from a different consciousness than the one we are in in our daily state of mind. It is also called inspired or beloved song.
The song itself is a trance-like repetitive song that is sung with a purposeful intention in a prepared framework where also the stake and high seat are included.

During the weekend, you will be introduced to the magic and the magic tradition of which it is rounded off.
We will try different kinds of SEJD, and I will work with what kind of song can be used for sejdpractice, and with the collective power of the song.

It is summer and we are approaching the harvest and the storage of the fruits in the summer has brought. They mature and digest and we strive for immersion and consolidation.
In this summer scene, the immersion in nature is in focus. Nature is an important part of the seafaring tradition. At all times, people have gone out alone to seek insight and guidance. Seed women and chauffeurs have done so. We will do that too.
When we stop listening to ourselves and sink into nature and the song, we can get answers to what we ask about.
Both alone and with each other.

If the weather is advantageous, we will make a longer outdoor seating during the weekend

I work to tie the threads that exist through the time up to our present and future.
The wisdom practice our predecessors knew about and used is part of an archetypal knowledge,
as we can get to know when we get to know the old craft and make it alive in our time.

Through my many years of work with the Nordic ballads, both the songs and the dance, I have experienced that in the old songs and tones lies a power and wisdom that has a strong kinship back to the seid which I have dedicated myself too . One of my approaches has been as a longtime apprentice of Annette Høst and through my own practice.

You should have no special knowledge of sejd or shamanism to participate, but an openness to an animistic world understanding and desire to use your voice. In preparation for the course I will ask you to read Annette's Autumn article: In the Vølven track, http://shamanism.dk/voelvensspor.htm

Practical:

Start Friday at. 19 - end Sunday at. 16th

The course is hosted by Christine Fentz, Earthwise Residence Center in the mining village Bogens in the middle of Mols mountains

The address is Provstskovvej 7A, Bogens, 8400 Ebeltoft.

Registration deadline is July 1

Course price ddk 1600 Accommodation and catering ddk 400 If you sleep in a tent, it costs DKK 200 less.

Deposit 500 DKK paid into: account: 8113 - 2080437 no later than July 1.

Write Sejd and your name on the deposit

 

Shuttle:

Departure from Aarhus no later than 16:23

The bus is 123 towards Ebeltoft, loose ticket to Molskroen (80, - cash, about half with travel card).
Duration approx. 50 min. Departure 23 mins every hour, almost all hours (from the bus station).
6 km away to Bogens.

I arrange if someone is to get there. However, have to be told about it.

 

Contact and registration:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Mobile 2620 3119